Reeglid ja tingimused

PINS Bonusway etikett:

1. PINS Bonusway kodulehega liitumine on tasuta, samuti PINSide kogumine ja teenuse kasutamine.
2. Kogunenud PINSid muutuvad kasutuskõlblikuks, kui oled kauba või teenuse eest tasunud. Kui saadad e-poest ostetud tooted tagasi või tühistad tellimuse, siis pole sul ka õigust neist tulenevatele PINSidele.

Need olid meie etiketi peamised lähtekohad. PINS Bonusway kasutustingimustest ja reeglitest saad ülevaate järgnevalt:

PINS Bonusway kasutajakonto kokkulepe

1. Sissejuhatus
Käesolev kokkulepe (ka leping) on juriidiline dokument, mis määrab kindlaks mõlemate osapoolte (teenuse kasutaja ja PINS Bonusway veebilehe) õigused ja kohustused, mis on seotud PINS Bonusway veebilehekülje ja PINSide kogumisega (“PINS Bonusway teenus”). Enne PINS Bonusway Teenusega liitumist pead lugema, mõistma ja heaks kiitma kogu käesoleva kokkuleppe sisu. Liitumise hetkest alates oled aktsepteerinud lepingu tingimustega. Samuti nõustud, et käesolev leping võib aeg-ajalt muutuda vastavalt allpool toodud puntile 16. PINS Bonusway teenusega liitunud isikud loovad endale “PINS Bonusway kasutajakonto" ja saavad "kasutajateks".

2. PINS Bonusway teenus
PINS Bonusway teenus võimaldab kasutajatel saada reklaamijate juures tehtavatelt tellimustelt PINSe. Selleks, et kasutajal oleks võimalik koguda reklaamija veebipoes tehtavatelt ostudelt PINSe, peab reklaamija kinnitama, et tellimust on olnud võimalik süsteemidevaheliselt jälgida. Kasutaja peab tasuma reklaamija e-poes vormistatava tellimuse või teenuse eest ja saama ka kauba kätte ning seda mitte tagastama ettenähtud perioodi jooksul. Kui eespool kirjeldatud tingimused on täidetud, on olnud tegemist "nõuetekohaselt läbiviidud tehinguga". Mõnikord toimub see kohe pärast tellimuse vormistamist e-poes. Enamasti töötlevad veebikauplused ostutehinguid alles pärast seda, kui kasutaja poolt ostetud toodete tagastamise periood on lõppenud. See võib kesta kuni 30 päeva. Lisaks sellele peab PINS Bonusway saama Reklaamijalt korrektse komisjonitasu "Nõuetekohaselt Läbiviidud Tehingu” eest, et PINS Bonusway saaks Kasutajale PINSe veebiostult tagasi maksta. PINS Bonusway ei ole vastutav, kui veebipoe süsteemid ei edasta meile tehinguga seonduvaid andmeid. 

Mõiste – PINSid on punktisumma, mille kasutaja saab pärast "nõuetekohaselt läbiviidud tehingut”, mis on tehtud PINS Bonusway teenuse kaudu. 

Mõiste - jälgitav tehing on näiteks ost, mis on tehtud PINS Bonusway kaudu korrektselt ja millest reklaamija on meid teavitanud.

3. PINS Bonusway kasutajakonto registreerimine
PINS Bonusway kasutajakonto tegemiseks pead olema vähemalt 16-aastane. Ühel isikul võib PINS Bonusway teenuses olla ainult üks PINS Bonusway kasutajakonto. PINS Bonusway teenuses registreerimiseks võid olla ka mõne teise riigi kodanik. Kui aga oled Ameerika Ühendriikide kodanik, siis pole võimalik liituda PINS Bonusway Teenusega. Liitumisel tuleb esitada täpne ja ajakohane isiklik teave, sealhulgas kasutaja õige nimi, aadress ja kõik muu küsitud teave. 

4. PINSid
Kui kasutaja on edukalt läbi viinud "nõuetekohaselt läbiviidud tehingu” ning kui oleme saanud reklaamijalt tasu tellimuselt, siis on kasutajal võimalik PINSe kasutusse võtta. Sõltuvalt reklaamijast ei pruugi PINSide hulgas tingimata sisalduda ostetud kauba kättetoimetamise hinda või selle käibemaksu. PINS Bonusway jätab endale õiguse otsustada, kui suur osa reklaamijalt saadavast tasust antakse kasutajale PINSidena. PINSid on täielikult PINS Bonusway omanduses ja kasutajal pole neile enne õigusi, kuniks need on kasutaja poolt kasutusse võetud. Jätame endale õiguse küsida kasutajale makstud PINSe tagasi, kui avastame, et kasutaja on kokkulepet rikkunud. Pane tähele, et on palju erinevaid olukordi, kus reklaamija veebiteenuses läbi viidud tehing ei ole “nõuetekohaselt läbiviidud tehing” ja seega pole õigusi ka PINSidele. Pruugub esineda erinevaid olukordi, kus kasutaja ei kogu PINSe, ning siinkohal pole PINS Bonuswayl kuidagi võimalik olukorda lahendada; Järgnevalt mõned näited:

 1. a. Reklaamija poolt tagasi saadav raha ei ole seotud ühegi "nõuetekohaselt läbiviidud tehinguga” ega ka PINS Bonusway kasutajakontoga (nt. olukorras, kus kasutaja ei ole ostu teinud läbi PINS Bonusway kodulehe).
 2. b. Võimalike PINSidega seotud tellimus tühistatakse pärast seda, kui see on tehtud (kui ostud tagastatakse või mõnel muul viisil).
 3. c. PINSid on seotud kasutaja või kasutajakontoga:
  1. a. mis on blokeeritud vastavalt käesoleva Kokkuleppe 8. puntile,
  2. b. mis on seotud kelmuse või käesoleva kokkuleppe rikkumisega,
  3. c. kus on tehtud oste teise isiku nimel või huvides,
  4. d. kus PINSid on kogutud PINS Bonusway kasutajakontole või saadetakse kasutajakontole, mida pole enam kui 12 kuu jooksul kasutatud.

5. Intellektuaalomand
Mis tahes materjalide ja sisu lisamisel PINS Bonusway teenusesse annab kasutaja PINS Bonuswayle:

 1. a. mitte-eksklusiivse litsentsi (sealhulgas annab õiguse ka all-litsentsidele) materjalide ja sisu kasutamiseks, kopeerimiseks ja levitamiseks PINS Bonusway teenuse kaudu ja kõikide muude interaktiivsete teenuste kaudu, mida meie või meie poolt all-litsentseeritud üksikisikud kasutavad PINS Bonusway teenuse (või teenus, mis seotud PINS Bonusway teenusega) tootmisel, ja
 2. b. mitte-eksklusiivse, isikukohase, siirdamatu õiguse näidata teistele kasutajatele (PINS Bonusway kaudu, ülaltoodud litsentsi alusel) neid materjale ja sisu. 

Mõistad ja saad aru, et kogu sisu, kaubamärgiõigused ja muu võimaliku intellektuaalomandi kasutamine PINS Bonusway teenuses (kaasa arvatud materjal, mille tootmisele on Kasutajad või Reklaamijad kaasa aidanud) kuulub meie omandisse või on meile litsentseeritud. Materjalide kopeerimine veebilehtedelt on lihtsasti tehtav, kuid see pole seaduslik. Selle tõttu ei luba me kopeerida, jagada, avalikult näidata ega luua PINS Bonusway teenuse sisu või mis tahes materjali, eriti mõne teise PINS Bonusway sarnase teenuse jaoks, välja arvatud juhul, kui oleme selleks eelnevalt andnud spetsiaalse kirjaliku loa.

6. Privaatsuspoliitika
PINS Bonusway privaatsuspoliitika on käesoleva Kokkuleppe osaks ning sellega nõustumisel annad ka nõusoleku, kuidas me sinu isikuandmeid käsitleme vastavalt meie privaatsuspoliitikas sätestatule. Kuna internet on ülemaailmne teabevõrk, palume sul arvestada, et kui lood sisu meie leheküljele, siis see võib olla kättesaadav ja nähtav interneti kasutajatele kogu maailmas. 

Kui seod oma Facebooki kasutajakonto PINS Bonusway Kasutajakontoga, siis saab PINS Bonusway juurdepääsu järgmistele andmetele: sinu nimi, e-posti aadressi, sugu, Facebooki profiilipilt ja muu teave, mida oled oma Facebooki profiilil avalikult jaganud. PINS Bonusway ei saa juurdepääsu teabele, mis pole avalikult jagatud.

7. Meie roll
PINS Bonusway ei ole mingil viisil reklaamijaga tehtavate tehingutega seotud osapool, samuti ei ole me reklaamija poolt pakutavate toodete või teenuste vahendajaks või tarnijaks. Seetõttu ei kanna PINS Bonusway seaduse ees vastutust veebipoe, seal pakutavate ja müüdavate toodete või teenuste osas. 

Eeltoodu põhjal ei saa PINS Bonusway mõjutada ega võtta mingit vastutust: 

 1. a. reklaamijate pakutavate teenuste või toodete kvaliteedi, ohutuse või seaduslikkuse osas, või 
 2. b. kas reklaamija saab ja toimetab teenused või tooted kasutajale. Kasutajad peavad tegema reklaamijatega tehinguid vähemalt sama ettevaatlikult, kui nad teeksid neid füüsilises poes või mitte internetipõhises keskkonnas. Seadusega lubatud ulatuses vabastad sa meid, meie töötajaid ja kõiki meie teisi partnereid kõikidest kohustustest, mida teed või mis on seotud mis tahes reklaamijatega seonduvate tehingutega. Sealhulgas vabastad meid ka (ilma piiranguteta) kõikidest nõuetest ja kaebustest, mis on seotud realiseeritud või realiseerimata reklaamijaga tehtud ostutehingutega, lisaks kaupade või teenuste vahendustasudega, ka kaupade või teenuste tarnega, mis on seotud reklaamijatega tehtud tehingutega.

8. PINS Bonusway teenuse väärkasutus
PINS Bonusway võib blokeerida või keelata kasutajal juurdepääsu PINS Bonusway teenusele või mõnele selle osale, kui meie arvates on kõnealune Kksutaja või kasutajakonto olnud seotud selle kokkuleppe mõne osa rikkumisega. PINS Bonusway kasutajakontot saab kasutada ainult sellega seotud eraisik, et teha ostusid ja teisi tehinguid enda nimel, mitte teiste isikute nimel või huvides. Kasutajad ei või teha mingeid tehinguid ühegi reklaamijaga ega saada PINSe, (a) edastades mõne teise isiku isikuandmeid või kasutades pangakontot või muud maksevõimalust, millele neil pole õigust, (b) kasutades ebaõiglaselt ära reklaamija pakkumisi, või (c) juhul kui rikutakse mis tahes tingimusi või eeskirju, mille PINS Bonusway või reklaamija on kõnealusele tehingule kehtestanud. Iga kasutaja on kohustatud tagama, et sisu, mille ta on lisanud või mis on seotud tema kasutajakontoga:

 1. a. ei ole kuidagi ebameeldiv, solvav, ahistav, ebasobiv ega ähvardav;
 2. b. ei põhjusta ega ürita põhjustada tarbetut ärritust, kahjut ega muret ükskõik millise isiku jaoks;
 3. c. ei sisalda arvutiviirust, makroviirust, Trooja Hobust või midagi muud, mis on kavandatud arvuti tavapäraste toimingute häirimiseks, katkestamiseks või ilma loata süsteemide, andmete või isikuandmete salajaseks kogumiseks;
 4. d. ei ole rikkunud ega ole vastuolus ühegi kohaldatava seaduse või regulatsiooni alla kuuluvate valdkondadega (sealhulgas, kuid mitte ainult: tarbijakaitse, veebikaubandus, ebaaus konkurents, diskrimineerimine, ebaaus turundus, autoriõigus, kaubamärk ja privaatsus);
 5. e. ei ole vastuolus juriidilise isiku või organisatsiooni õigustega (sealhulgas kõik eraelu puutumatusega seotud õigused või ootused sellele);
 6. f. ei loo sisu või tagasisidet Reklaamijale, mis on ebatäpne ja ebaõiglane; ja
 7. g. ei reklaami ühtegi toodet ega vara.

Kui näete või kogete PINS Bonusway teenust kasutades midagi, mis näib olevat rikkunud mõnda ülaltoodud nõuet või on nendega vastuolus, siis palume sul sellest PINS Bonuswayle teada anda. 

Iga Kasutaja arvestab, et meil on õigus, kuid mitte kohustus, kõrvaldada kõik käesolevale Kokkuleppega vastuollu minevad materjalid, mis põhinevad kolmandate osapoolte või teiste kasutajate poolt saadud infol.

9. Infovahetus kolmandate osapooltega
Kui keegi võtab meiega ühendust materjalide või tehingute osas, mis on kuidagi seotud sinu või sinu kasutajakontoga, siis nõustud järgneva osas:

 1. a. lähetad meile vajaliku info ja abi, mida meil võib vaja minna, et vastata; ja
 2. b. kui peame vajalikuks sulle info edasi anda, siis reageerid kiiresti (ühe nädala jooksul) ja täpselt sõnumile saates meile vastuse.

10. Lisateenused
Meie või meie partnerid võivad aeg-ajalt pakkuda PINS Bonusway teenuse kaudu uusi või lisateenuseid. Nende teenuste kasutamisel võivad kehtida täiendavad tingimused ja eeskirjad, millega PINS Bonusway teenuse kasutajad peavad nõustuma. Anname PINS Bonusway teenuse kaudu teada nendest lisatingimustest ja -määrustest sobival viisil, kui nõustud nende lisateenuste kasutamisega. Kui lähed vastuollu lisateenuste oluliste lisatingimustega, siis rikud ka käesolevat kokkulepet.

11. PINS Bonusway teenuse tehniline pool
Oleme jätnud endale õiguse eemaldada, muuta või külmutada PINS Bonusway teenuse täielikult või osaliselt. Põhjused võivad olla juriidilised, tehnilised või seotud e-kaubandusega. Proovime, kuid ei anna lubadusi ega garanteeri anda sellest teada 30 päeva enne, välja arvatud olukordades, kus ohutuse tagamiseks või tehniliste raskuste esinemisel peame võtma kasutusse eelpool mainitud meetodeid. PINS Bonusway teenust ei pruugi aeg-ajalt saada kasutada, mis võib olla seotud PINS Bonusway teenuse või üldiste interneti tehniliste probleemidega; siiski püüame selliseid probleeme lahendada oma võimete piires, eeldades, et suudame neid raskusi kõrvaldada. Siiski palume sul võtta arvesse, et me ei garanteeri PINS Bonusway teenuse pidevat kasutamisvõimalust ega juurdepääsu mis tahes sisule selles. 

Vaatamata eelpool mainitule püüame tagada, et juhul kui PINS Bonusway teenust ei ole võimalik kasutada ja see on nii planeeritud, siis me anname sellest teada PINS Bonusway teenuse kasutamise hetkel või vähemalt üritame võimalikult palju selliseid hetki ära hoida. 

Turvalisuse ja muude sarnaste põhjuste tõttu võime paluda sul muuta oma salasõna või muud teavet, mis on vajalik PINS Bonusway teenusesse sisselogimisel; küll aga ei küsi me kunagi su PINS Bonusway salasõna e-posti, telefoni või muul teel, vaid PINS Bonusway veebilehe vahendusel. Vastutad ainuisikuliselt selle eest, et sinu salasõna ja kõik muud võimalikud autentimisandmed oleksid hoitud konfidentsiaalsetena.

12. Vastutus

 1. a. Meie eesmärk on pakkuda PINS Bonusway teenust meie pädevuse piires, eesmärgiga käituda vastavalt meie definitsioonile PINS Bonusway teenusest. Samas me ei saa anda lubadusi ega garanteeri, et PINS Bonusway teenus vastab sinu ootustele ja nõudmistele.
 2. b. PINS Bonusway vastutab ainult käesolevas kokkuleppes sätestatu ulatuses, kuid meil pole muud kohustust, vastutust või seotust, mis võiksid olla seotud kahjuga (sealhulgas hooletus, juriidilise kohustuse rikkumine või muu kahju) või mõnel muul viisil.
 3. c. PINS Bonusway ei vastuta meie hooletuse tagajärjel tekkivate vigastuste või surma puhul.
 4. d. Võtame alati arvesse alloleva alajaotuse e. piiranguid. PINS Bonusway vastutab ainult otsese kahju või lepinguga viidatavale kahjule (sealhulgas hooletuse, seadusliku eksimuse või muu kahju esinemisel), ning kui need on seotud toimingute või nende tegemata jätmise tulemusena põhjustatud PINS Bonusway, meie töötajate, esindajate või alltöövõtjate poolt. PINS Bonusway täielik vastutus iga järgneva 12 kuu perioodi jooksul, millest esimene algab päevast pärast Kasutajakonto loomist on piiratud koguses, mis ei ületa summat, mida oled kogunud enda Kasutajakontole 12 kuu perioodi jooksul.
 5. e. Me ei vastuta kahjude esinemise korral ei sinu ega juriidiliste isikute eest, kes on lepinguga seotud (sealhulgas hooletuse, seadusliku kohustuse eksimuse või muu kahjuga) või muul viisil:
  1. a. iga sissetuleku või äritegevuse kaotuse, kahjumi, eeldatava kokkuhoiu kaotuse või kasumi vähenemise eest, või
  2. b. mis tahes kaudse, konkreetse või tuleneva kahju, kulude või kahju hüvitamise nõuete puhul, isegi kui need väited tulenevad või tekivad PINS Bonusway teenuse osutamata jätmise või hilinemisega, kui käesolev Kokkulepe ei ole muul viisil täidetud.
  3. c. Lisaks sellele, mis on mujal käesolevas Kokkuleppes selgelt välja toodud, jäetakse käesolevast Kokkuleppest eraldi välja kõik ettepanekud, garantiid, tingimused ja muud määrused (nii otsesed kui ka kaudsed, mis tulenevad seadusest, toimingutest või muudest), välja arvatud pettuse korral või kui seadus ei luba sellist välistamist.
  4. d. Selguse huvides ei ole PINS Bonusway ei sinu ega ühegi teise isiku loodava sisu eest vastutav.
  5. e. Käesoleva jaotise sätted 12 jäävad kehtima isegi juhul, kui käesolev Kokkulepe tuleks muul viisil lõpetada või peatada.

13. Kompensatsioon
Hüvitad meid kõigi võimalike kohustuste, hüvitisnõuete ja kulude esinemise puhul, mis võivad olla põhjustatud või seotud (a) käesoleva lepingu rikkumisest teie poolt või teie kasutajanime kaudu või (b) reklaamija tehingutega.

14. Kokkuleppe edastamine
Me jätame ühepoolse õiguse osaliselt või täielikult edastada käesolev Kokkulepe kolmandale isikule ning kehtestada või määrata alltöövõtja haldusesse kõik või osa meie õigusi ja kohustusi, mis kuuluvad käesoleva Kokkuleppe reguleerimisalasse. Me võime ka Kokkuleppe üle andmisel vähendada Kasutajale antud garatiisid. Kasutaja ei tohi käesolevat Kokkulepet üle kanda, lõpetada ega edastada käesolevast Kokkuleppest tulenevaid õigusi ega kohustusi alltöövõtjale ilma PINS Bonusway poolt antud eelneva kirjaliku nõusolekuta.

15. Kokkuleppe lõpetamine
Kasutaja võib PINS Bonusway Teenuse kasutamise lõpetada igal ajal. PINS Bonusway võib käesoleva kokkuleppe ühepoolselt lõpetada igal ajal, kui me leiame, et Kasutaja käitub mis tahes viisil või mingil määral vastuolus PINS Bonusway äri või muude huvidega. Lõpetamine jõustub viivitamatult, ja sel juhul saab Kasutaja PINS endale PINS Bonusway, mis on kogunenud isiku Kasutajakontole. Sellisel juhul on PINS Bonuswayl õigus takistada kasutaja PINS Bonusway Teenusesse tulevikus sisse logida või sellega uuesti liituda.

16. Kokkuleppe eesmärk
Käesoleva Kokkuleppe eesmärgiks on saada Kasutaja nõusolek seoses PINS Bonusway Teenusega; leiame, et see on õiglane ja mõistlik. See asendab kõik PINS Bonusway teenusega seotud eelnevad kokkulepped ja arusaamad, välja arvatud mis tahes korraldatud pettuse korral või ebaausa teabe korral, mida oled esitanud.

17. Kokkuleppe muutmine
Jätame endale õiguse aeg-ajalt käesolevat Kokkulepet muuta ja PINS Bonusway Teenuses uut versiooni sellest näidata. Kui me peaksime seda Kokkulepet korrigeerima, laaditakse PINS Bonusway Teenusesse üles uus versioon ning sellisel juhul nende tingimuste ja reeglite uus versioon jõustub kohe ja alates sellest ajast reguleerib see PINS Bonusway Teenuseid ja sinu suhteid meiega.

 1. a. kui osadesse käesoleva Kokkuleppe punktidesse tehtud parandused on tehtud ja see võib mõjutada sind negatiivselt, siis on sul uue versiooni kuvamisest kolm kalendripäeva aega reageerida; kui sa ei soovi uue lepinguga suhestuda, siis võid sellest kolme kalendripäeva jooksul meile teada anda, misjärel pead PINS Bonusway Teenuse kasutamise täielikult lõpetama.
 2.  b. kui muudatused ei puuduta käesoleva Kokkuleppe rakenduslikke punkte või ei mõjuta sind negatiivselt (sh piiranguteta, näiteks kontaktandmete muutmine või käesolevas lepingus juba olemasolevate jaotiste redigeerimine), jõustuvad muudatused alati kohe, kui uus versioon lisatakse veebileheküljele (või hiljem, mille kohta me võime lepingu uue versioonis teha vastava märke).

18. Üldine
Juhul, kui ühtegi käesoleva Kokkuleppe osa ei peeta seaduslikuks või kohaldatavaks, jääb see Kokkuleppe muul viisil alati kehtivateks ja kohaldatavaks. Sina ja PINS Bonusway olete iseseisvad üksused ja käesoleva Kokkuleppe eesmärk ei ole soov luua ega ka ei loo osapoolte vahelisi esindatusi, partnerlust, ühisettevõtteid või töövõtja ja -andja suhteid. Kui mõnes olukorras, juhul kui sina või mõni teine Kasutaja olete rikkunud seda Kokkulepet, ei reageeri me ega tegutse me mingil viisil, siis ei välista see meie õigust tegutseda seoses järgmiste või sarnaste rikkumistega tulevikus.

19. Kohaldatav seadus
1. a. Käesolev Kokkulepe ja meie suhted sinu ja iga teise Kasutajaga korraldatakse Soome õiguse kohaselt. 

2. b. Sina ja PINS Bonusway mõlemad pöördume käesoleva Kokkuleppe tulenevate vaidluste puhul Soome pädeva õigusasutuse poole.

20. Selle kokkuleppe salvestamine
Me ei salvesta PINS Bonusway süsteemi Kokkulepet, millega nõustud PINS Bonusway Teenusega liitumisel. Soovi korral saad seda alati vaadata aadressil www.bonusway.ee. Palume sul printida Kokkuleppe eksemplar ja/või salvestada selle allalaaditav koopia oma arvutisse. Leping kehtib ainult eesti keeles.

21. Korduvturundus

22. Andmekaitse
PINS Bonusway privaatsuspoliitika 

23. Brauserilisa
PINS Bonusway pakub kasutajatele võimaluse salvestada populaarsetele internetibrauseritele külge PINS Bonusway laienduse. See brauserilisa võimaldab Kasutajal PINSe koguda tuletades meelde veebipoe leheküljel nende kogumise võimalikkusest.

Kui Kasutaja suundub veebipoodi brauserilisa kaudu, siis suunatakse ta soovitud leheküljele. Kui kasutaja klikib lingile, siis reklaampartneri (inglise keeles affiliate) küpsis (inglise keeles cookie) lisatakse brauserile kogumaks PINSe. 

Kontakt
Meie ettevõtte nimi on Bonusway Oy ja kõik PINS Bonuswayd puudutavad küsimused palume saata e-posti aadressile info@bonusway.ee. Palume arvesse võtta, et kõik käesoleva kokkuleppe reguleerimisalasse kuuluvaga seonduv (sh ametlikud teatised) tuleb saata ja vastu võtta e-posti teel. Seetõttu palume sul saata e-kirjad PINS Bonusway e-posti aadressile info@bonusway.ee, misjärel saadame sulle vastuse e-posti aadressile, mis viitab su PINS Bonusway kasutajakontole.